I. Умумий қоидалар II. Жамиятнинг кузатув кенгаши III. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доираси IV. Жамият кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш V. Жамият кузатув кенгашининг раиси VI. Жамият кузатув кенгашининг мажлиси..
I. Умумий қойдалар II. Жамият Бошқарув ваколати III. Жамиятнинг ижроия органи IV. Жамиятнинг бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботи..
I. Умумий қойдалар II. Акциядорларнинг умумий йиғилиши III. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доираси IV. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорлари V. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи..
I. Умумий қисм II. Низомда қўлланиладиган тушунча ва таърифлар: III. Низом таъсири остига тушадиган шахслар доираси IV. Жамиятда манфаатлар тўқнашувини бошқаришнинг асосий тамойиллари. V. Манфаатлар тўқнашувини ошкор қилиш ва ҳал қилишга оид .....
I. Умумий қисм II. Ахборот сиёсатининг асосий тамойиллари III. Ошкор қилиниши шарт бўлган ахборот рўйхати IV. Қўшимча ахборотнинг рўйхати ва ошкор қилиниши тартиби V. Бошқарув органлари аъзолари, мансабдор шахслар, жамият ходимлари ва манфаатдор шахслар ўртасидаги ахборот алмашинуви тартиби..
1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 2. ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИ ТАВСИФИ ВА МАҚСАДЛАРИ 3. ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИНГ ИШЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ 4. ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ 5. ИЧКИ НАЗОРАТ УЧУН ЖАВОБГАР ОРГАНЛАР ВА ШАХСЛАР .....
1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 2. ДИВИДЕНДЛАР МИҚДОРИНИ АНИҚЛАШ ВА ҚЎШИБ ҲИСОБЛАШ ТАРТИБИ 3. ДИВИДЕНДЛАР ТЎЛАШ ТАРТИБИ ВА МУДДАТЛАРИ 4. ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ДИВИДЕНДЛАР ТЎЛ ОВИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК .....
I. I. УМУМИЙ ҚИСМ II. ТАФТИШ КОМИССИЯСИНИНГ ФУНКЦИЯ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ III. ТАФТИШ КОМИССИЯСИНИНГ ҲУҚУҚ ВА ВАКОЛАТЛАРИ IV. ТАФТИШ (РЕВИЗИЯ)ЛАРНИ ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ V. Тафтиш комиссияси аъзоларининг сайланиши Ва ваколатларини муддатидан илгари тугатиш..